Privacy Notice

นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

บริษัท ซูเปอร์ เรซูเม่ จำกัด (“บริษัท”) ในฐานะเป็นผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลซึ่งจะดำเนินการประมวลผลข้อมูล ส่วนบุคคลของท่านซึ่งเป็นผู้ใช้บริการ​​ ("ผู้ใช้บริการ") บนแพลตฟอร์มของบริษัท www.superresume.com www.jobtopgun.com และ www.saywana.com (“แพลตฟอร์ม”) มีจุดประสงค์ประกาศนโยบายคุ้มครอง ข้อมูลส่วนบุคคลฉบับนี้ขึ้น เพื่อกำหนดเกี่ยวกับสิทธิและหน้าที่ รวมถึงเงื่อนไขต่างๆ อันเกี่ยวเนื่องกับการเก็บ รวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลที่บริษัทจะดำเนินการเพื่อการบริการในทั้ง 3 แพลตฟอร์ม เพื่อให้ ผู้ใช้บริการได้รับทราบ

ทางบริษัทอาจปรับปรุงนโยบายฉบับนี้ตามแต่ละระยะเวลา เพื่อให้สอดคล้องกับแนวปฏิบัติและกฎหมายข้อบังคับ ที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้บริษัทจะแจ้งให้ท่านทราบถึงการเปลี่ยนแปลงด้วยการประกาศนโยบายฉบับปรับปรุงใหม่ผ่าน เว็บไซต์ และบริษัทจะส่งอีเมล์กี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวให้ท่านทราบ โดยนโยบายนั้นจะถือว่ามีผลบังคับ ใช้ เมื่อบริษัทได้ลงประกาศผ่านเว็บไซต์ของบริษัท


บริการหลักที่บริษัทจะให้ในแต่ละแพลตฟอร์ม
1. แพลตฟอร์ม Super Resume เป็นแพลตฟอร์มสำหรับผู้ใช้บริการ ในฐานะเป็น Job Seeker เข้ามาใช้ ในการจัดทำประวัติย่อสำหรับสมัครงานที่เป็นรูปแบบมาตรฐาน ซึ่งจะช่วยนำเสนอตัวตนของผู้ใช้บริการ ให้น่าสนใจ โดยให้บริการ (1) สร้าง Resume ที่เป็นมาตรฐานตามเนื้อหาที่ผู้ใช้บริการเป็น ผู้ให้ข้อมูลผ่าน Questionnaire (2) เก็บ Resume ที่ได้มีการสร้างของผู้ใช้บริการแต่ละรายไว้ในระบบ และ (3) เปิดเผยข้อ มูล Resume ของผู้ใช้บริการ ผ่านระบบที่เชื่อมโยงกับแพลตฟอร์ม JOBTOPGUN เพื่อให้ผู้ใช้บริการของ แพลตฟอร์มดังกล่าว ในฐานะ Job Hunter พิจารณาข้อมูลของผู้ใช้บริการฝ่าย Job Seeker ตาม ที่แสดงไว้ใน Super Resume โดยการเปิดเผยผ่านแพลตฟอร์ม JOBTOPGUN
2. แพลตฟอร์ม JOBTOPGUN เป็นแพลตฟอร์มสื่อกลางในการติดต่อสื่อสารและการเสนอจับคู่ระหว่าง การโฆษณาประกาศหาบุคคลเพื่อรับเข้าทำงานในตำแหน่งต่างๆ โดยผู้ใช้บริการในฐานะ Job Hunter และ ข้อมูลประวัติการทำงานที่ผู้ใช้บริการในฐานะ Job Seekers ได้ให้ไว้ด้วยตนเองหรือด้วยการใช้บริการ แพลตฟอร์ม Super Resume โดยบริษัทจะดำเนินการดังนี้ (1) รวบรวมรายละเอียดการโฆษณาหา บุคคลของผู้ใช้บริการที่เป็น Job Hunter และประวัติการทำงานของผู้ใช้บริการที่เป็น Job Seeker เพื่อ ประเมินและเปรียบเทียบความสามารถในการจับคู่ความเหมาะสมและใกล้เคียง (2) แสดงข้อมูลเกี่ยวกับ เงื่อนไขจากการโฆษณาและข้อมูลประวัติการทำงานของผู้ใช้บริการทั้งสองฝ่ายผ่านทางหน้าแพลตฟอร์ม เพื่อให้ผู้ใช้บริการแต่ละฝ่ายมีสิทธิเลือกเพื่อติดต่อกัน (3) กรณีผู้ใช้บริการฝ่าย Job Hunter สนใจ อยากได้ข้อมูลการติดต่อของผู้ใช้บริการที่เป็น Job Seeker คนใดเป็นการเฉพาะผู้ใช้บริการ Job Hunter อาจติดต่อมา เพื่อขอให้บริษัทเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการที่เป็น Job Seeker บริษัทจะ พิจารณาการตั้งค่าการเปิดเผยข้อมูลของผู้ใช้บริการ Job Seeker ดังกล่าวก่อน หากได้รับอนุญาต บริษัท จะเปิดเผยหรือส่งต่อข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการ Job Seeker ให้แก่ผู้ใช้บริการ Job Hunter
3. แพลตฟอร์ม SAYWANA เป็นแพลตฟอร์มชุมชนเครือข่ายของผู้ใช้บริการ Job Seeker ให้ผู้ใช้บริการ Job Seeker ที่มีลักษณะตามข้อมูลที่แสดงไว้ใน Super Resume ใกล้เคียงกันสามารถติดต่อกัน เพื่อให้ คำปรึกษาและแนะแนวทางในการพัฒนาสายงานและวิชาชีพของผู้ใช้บริการระหว่างกันได้ โดยบริษัท (1) จะรวบรวมข้อมูลที่ผู้ใช้บริการได้ทำไว้ใน Super Resume และที่ผู้ใช้บริการสร้างเพิ่มเติมผ่านแพลตฟอร์ม SAYWANA (2) นำเสนอและเผยแพร่ข้อมูลทั้งหมดที่ผู้ใช้บริการต้องการนำเสนอผ่านแพลตฟอร์มตาม เงื่อนไขการตั้งค่าความเป็นส่วนตัวที่ผู้ใช้บริกรอาจกำหนด (3) ให้คำแนะนำกลุ่มของผู้ใช้บริการที่มีความ สนใจ หรือคุณลักษณะที่ใกล้เคียงกันให้ได้เลือกติดต่อและแลกเปลี่ยนระหว่างกัน

บริษัทประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลใดของท่านบ้าง?

ในการให้บริการของบริษัท ทางบริษัทจะเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลในแต่ละแพลตฟอร์ม ดังต่อไปนี้

1. ข้อมูลส่วนบุคคลต่างๆที่ผู้ใช้บริการให้มาภายใต้หัวข้อใน Questionnaire ของ Super Resume ได้แก่ ชื่อ ที่อยู่ เบอร์ติดต่อ อีเมล สัญชาติ ส่วนสูง น้ำหนัก วันเดือนปีเกิด รูปภาพ ประวัติการศึกษา ประวัติการทำงาน (“ข้อมูล Super Resume”)
2. ข้อมูลที่อาจระบุตัวตนของบุคคลธรรมดาผู้ใดผู้หนึ่งในองค์กรผู้ใช้บริการฝ่าย Job Hunter ได้แก่ ชื่อ เบอร์ติดต่อ หรืออีเมลส่วนบุคคลของผู้ที่ต้องการให้บริษัท หรือผู้ใช้บริการฝั่ง Job Seeker ติดต่อ (“ข้อมูล Job Hunter”)
3. ข้อมูลส่วนบุคคลที่ผู้ใช้บริการที่ใช้บริการแพลตฟอร์ม SAYWANA อาจให้เพิ่มเติมในระหว่างกระบวนการ สร้าง Profiles หรือการแบ่งปันแลกเปลี่ยนเรื่องราวของตนเอง ซึ่งรวมถึงรายรูปภาพต่างๆ ข้อมูล ความสนใจ ข้อมูลภาพรวมประวัติการทำงาน ประวัติการศึกษา ที่จะมีการ Upload ผ่านแพลตฟอร์ม (“ข้อมูล SAYWANA”)
4. ข้อมูลที่บ่งชี้ตัวตนทางอิเล็กทรอนิกส์ (Online Identifiers) ต่างๆที่จะมีการใช้เมื่อมีการใช้บริการใน แพลตฟอร์มต่างๆ ได้แก่ ข้อมูล IP Address ข้อมูลชื่อผู้ใช้บริการ (Username) และรหัสผ่าน (Password) และการใช้ Cookies เพื่อการติดตามการใช้บริการของผู้ใช้บริการ (“ข้อมูล Online”)

ทั้งนี้บริษัทอาจได้รับข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวจาก 2 ช่องทาง คือ ได้รับข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวจากผู้ใช้ บริการโดยตรง หรือได้รับข้อมูลส่วนบุคคลมาจากบุคคลที่สาม เช่น บริษัทหรือหน่วยงานจ้างงานเดิมของผู้ใช้ บริการ หรือจากผู้ใช้บริการอื่น​ ซึ่งกรณีได้รับข้อมูลจากบุคคลอื่น บริษัทจะแจ้งให้ผู้ใช้บริการทราบ


บริษัทประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลใดในลักษณะใดบ้าง และด้วยวัตถุประสงค์ใด?
1. การเก็บ รวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูล Super Resume
1.1 สำหรับ ข้อมูล Super Resume ซึ่งมีการระบุนิยามไว้ บริษัทจะดำเนินการเก็บและรวบรวม เพื่อการนำไป ใช้แสดงผลจัดทำเป็น Super Resume ตามรูปแบบมาตรฐานที่กำหนด ซึ่งเป็นหนึ่งในบริการหลักของ แพลตฟอร์ม Super Resume หากไม่ได้รับข้อมูลส่วนบุคคลจากผู้ใช้บริการ ทางบริษัทย่อมไม่สามารถ สร้าง Super Resume ตามรูปแบบมาตรฐานเพื่อการใช้ประโยชน์โดยผู้ใช้บริการได้
1.2 ข้อมูลส่วนบุคคลที่จัดทำในรูปแบบของ Super Resume ดังกล่าวจะได้รับการบันทึกและเก็บไว้ในระบบ ของบริษัท ซึ่งอาจมีการส่งต่อข้อมูลไปเก็บไว้ผ่านระบบ Cloud Service Provider โดยบริษัทจะรักษา ข้อมูลดังกล่าวไว้ตราบเท่าที่ผู้ใช้บริการดังกล่าวยังเป็นสมาชิกผู้ใช้บริการของบริษัท
1.3 ข้อมูล Super Resume ที่บริษัทปิดบังองค์ประกอบข้อมูลที่จะทำให้ผู้ได้รับข้อมูลสามารถระบุตัวตนผู้เป็น เจ้าของข้อมูลได้ ได้แก่ ชื่อ ที่อยู่ เบอร์ติดต่อ อีเมล วันเดือนปีเกิด และรูปภาพ จะได้รับเปิดเผยเป็น ข้อความสาธารณะ ผ่านแพลตฟอร์ม JOBTOPGUN
1.4 เฉพาะกรณีผู้ใช้บริการที่เป็นเจ้าของข้อมูล Super Resume ตั้งค่าแสดงเจตนาอนุญาตให้บริษัทสามารถ เปิดเผยข้อมูลที่ได้ปิดบังไว้ตามข้อ 1.3 ให้แก่ผู้ใช้บริการรายอื่นซึ่งเป็นผู้ใช้บริการ Job Hunter ที่สนใจขอ ข้อมูลของผู้ใช้บริการเจ้าของข้อมูลดังกล่าว บริษัทจะเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลที่ระบุไว้ในข้อ 1.3 ให้แก่ ผู้ใช้บริการ Job Hunter ที่ร้องขอเป็นรายกรณี
1.5 บริษัทมีความจำเป็นต้องใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ซึ่งได้แก่ ข้อมูลชื่อ เบอร์ติดต่อ และอีเมลที่ผู้ใช้บริ การที่กรอกผ่านแพลตฟอร์ม Super Resume เพื่อการติดต่อผู้ใช้บริการเจ้าของข้อมูลรายนั้น ในกรณี ดังนี้ (ก) ติดต่อเพื่อแจ้งไปยังผู้ใช้บริการเมื่อมีผู้ใช้บริการ Job Hunter ให้ความสนใจขอข้อมูลของท่าน ผ่านทางแพลตฟอร์ม JOBTOPGUN หรือ (ข) ติดต่อส่งอีเมลไปแจ้งโฆษณาตำแหน่งงานที่มีลักษณะตรง ตามเป้าหมายและความสนใจที่ผู้ใช้บริการรายนั้นระบุไว้ตอนกรอก Questionnaire ในแพลตฟอร์ม
2. การเก็บ รวบรวม ใช้และเปิดเผยข้อมูล Job Hunter
2.1 บริษัทมีความจำเป็นต้องใช้ชื่อ เบอร์ติดต่อ และอีเมลที่อยู่ในนิยามข้อมูล Job Hunter เพื่อการติดต่อ (ก) ให้บริการสนับสนุนการลงโฆษณาการจ้างงานของผู้ใช้บริการ รวมถึงการใช้บริการอื่นๆของบริษัท และ (ข) ส่งข้อมูล Super Resume ของผู้ใช้บริการ Job Seeker ที่ท่านสนใจให้แก่ท่าน
2.2 ในกรณีที่ผู้ใช้บริการเจ้าของข้อมูล Super Resume ไม่อนุญาตให้บริษัทเปิดเผยข้อมูลของผู้ใช้บริการ ดังกล่าวให้แก่ท่านในฐานะ Job Hunter โดยตรง แต่เพื่อให้ท่านมีโอกาสเข้าถึงข้อมูล Super Resume ของผู้ใช้บริการดังกล่าวได้ บริษัทมีความจำเป็นต้องเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลที่เป็นข้อมูล Job Hunter ของท่านให้แก่ ผู้ใช้บริการ Job Seeker เพื่อให้ติดต่อส่งข้อมูล Super Resume ให้แก่ท่านโดยตรง
2.3 ข้อมูล Job Hunter จะได้รับการบันทึกและเก็บไว้ในระบบของบริษัท ซึ่งอาจมีการส่งต่อข้อมูลไปเก็บ ไว้ผ่านระบบ Cloud Service Provider โดยบริษัทจะรักษาข้อมูลดังกล่าวไว้ตราบเท่าที่ผู้ใช้บริการยัง เป็นสมาชิกผู้ใช้บริการของบริษัท
3. การเก็บ รวบรวม ใช้และเปิดเผยข้อมูล SAYWANA
3.1 สำหรับข้อมูล SAYWANA ที่ท่านได้สร้างขึ้นผ่านระบบและแพลตฟอร์มทุกส่วนนั้นจะได้รับการบันทึกและเก็บ ไว้ในระบบของบริษัททั้งหมด ซึ่งอาจมีการส่งต่อข้อมูลไปเก็บไว้ผ่านระบบ Cloud Service Provider โดย บริษัทจะรักษาข้อมูลดังกล่าวไว้ตราบเท่าที่ผู้ใช้บริการยังเป็นสมาชิกผู้ใช้บริการของบริษัท ทั้งนี้เพื่อ การเรียกและแสดงผลช้อมูลทั้งหมดที่ผู้ใช้บริการได้สร้างและส่งผ่านเข้ามาในระบบได้ตลอดเวลา
3.2 บนพื้นฐานข้อมูล SAYWANA ที่ท่านให้แก่บริษัท บริษัทจะดำเนินการประมวลผลข้อมูลเกี่ยวกับความสนใจ และลักษณะประวัติของผู้ใช้บริการเจ้าของข้อมูลรายนั้น เพื่อจัดกลุ่มและแนะนำผู้ใช้บริการแพลตฟอร์ม SAYWANA ที่มีลักษณะ ประวัติหรือความสนใจใกล้เคียงกันให้แก่ท่านตัดสินใจและพิจารณาติดต่อ หรือรับ เป็นส่วนหนึ่งของเครือข่ายของท่าน
3.3 ผู้ใช้บริการผู้เป็นเจ้าของข้อมูล SAYWANA สามารถเลือกการตั้งค่าที่จะเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของตน ผ่านทางหน้าแพลตฟอร์ม SAYWANA ให้เป็น Public หรือ Private ได้ซึ่งหากตั้งค่าเป็น Public ย่อมแสดง ว่าท่านให้ความยินยอมแก่บริษัทในการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล ซึ่งได้แก่ ข้อมูล SAYWANA แก่ผู้ใช้บริการ รายอื่นของแพลตฟอร์มได้ ซึ่งรวมถึงการนำเสนอเปิดเผยหรือส่งต่อข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ใน ลักษณะการแนะนำให้ ผู้ใช้บริการรายอื่นรู้จักและติดต่อกับท่านได้อีกด้วย
3.4 บริษัทจะใช้ข้อมูลการลงทะเบียน บัญชีผู้ใช้งานและอีเมลของท่านเพื่อการติดต่อส่งแจ้งเตือนในกิจกรรม ต่างๆที่เกิดขึ้นบนแพลตฟอร์มที่บริษัทประเมินและเห็นว่าน่าจะตรงกับความต้องการ และความสนใจของ ท่านตามที่ท่านได้ให้ไว้ตอนทำ Profile ทั้งนี้การส่งแจ้งเตือนดังกล่าวรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง (ก) แจ้ง เตือนกรณีมีการขอติดต่อสร้างเครือข่าย (Add) โดยผู้ใช้บริการรายอื่น การส่งข้อความ การแสดงความคิดเห็นใดๆ บนข้อมูล SAYWANA ของท่านที่ใช้อยู่บนระบบ (ข) แจ้งกรณีมีกิจกรรมหรือโปรแกรมที่น่า สนใจและน่าจะตรงกับความต้องการให้แก่ท่านในลักษณะของการแนะนำ แต่ทั้งนี้ กรณีของ (ข) หากท่าน ไม่ต้องการ ท่านสามารถตั้งค่าเพื่อเปลี่ยนแปลง หรือจำกัดการส่งข้อมูลดังกล่าวให้แก่ท่านได้
3.5 ในกรณีที่ผู้ใช้บริการตกลงรับการติดต่อ (Add) กับผู้ใช้บริการรายใดเข้าในเครือข่ายแล้ว ข้อมูลส่วน SAYWANA ที่มีข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการดังกล่าว จะได้รับการเปิดเผยและแสดงผลให้ผู้ใช้บริการ รายอื่นที่อยู่ในเครือข่ายได้เห็นตลอดเวลา และผู้ใช้บริการรายอื่นนั้นย่อมสามารถใช้ข้อมูลดังกล่าวเพื่อ การติดต่อสื่อสารเพิ่มเติมระหว่างกันได้เอง ทั้งนี้ บริษัทกำหนดห้ามการใช้ข้อมูล SAYWANA ดังกล่าวโดย ผู้ใช้บริการไปเพื่อวัตถุประสงค์อื่นนอกจากการติดต่อกันผ่านการให้บริการของแพลตฟอร์ม SAYWANA และหากเป็นกรณีที่มีผู้ใช้บริการใช้ข้อมูลดังกล่าวเกินขอบเขตที่กำหนดไว้ ผู้ใช้บริการที่ได้รับผลกระทบ สามารถร้องเรียนมายังบริษัทได้ แต่ทั้งนี้ การดำเนินการดังกล่าวถือว่าเป็นการดำเนินการเกินขอบเขตที่ กำหนดไว้โดยบริษัทในฐานะผู้บริหารจัดการระบบแพลตฟอร์ม และผู้ใช้บริการที่ดำเนินการดังกล่าวต้อง รับผิดชอบต่อความเสียหายใดๆที่เกิดขึ้นด้วยตนเอง
4. การเก็บและใช้ข้อมูล Online เพื่อการพัฒนาการให้บริการของบริษัท
เพื่อประโยชน์ในการพัฒนาการให้บริการผ่านทางของบริษัทให้ดีขึ้น โดยเฉพาะการให้บริการผ่านทางออน ไลน์ บริษัทมีความจำเป็นต้องเก็บและใช้ข้อมูล Online ของท่าน ในการวิเคราะห์พฤติกรรมการใช้งานของ ท่าน ด้วยจุดประสงค์ในการปรับปรุงบริการของบริษัทให้สามารถตอบสนองความต้องการใช้งานของท่าน ในฐานะผู้ใช้บริการได้มากขึ้น ทั้งนี้ บริษัทตกลงที่จะใช้ รวบรวม และประมวลผลข้อมูลการใช้งานดังกล่าว เฉพาะเท่าที่จำเป็น สำหรับการใช้ข้อมูล Cookies นั้น Web Browser ส่วนใหญ่ยอมรับการใช้ Cookies โดยอัตโนมัติ แต่ ผู้ใช้บริการสามารถเปลี่ยนการตั้งค่า Web Browser เพื่อป้องกันการใช้ Cookies ได้ อย่างไรก็ตาม หาก ผู้ใช้บริการปฏิเสธการใช้งานของ Cookies ผู้ใช้บริการดังกล่าวอาจจะไม่สามารถใช้หรือ เข้าถึงคุณสมบัติ เด่นบางประการของเว็บไซต์ได้
5. การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลในกรณีอื่นๆ
5.1 บริษัทอาจดำเนินการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ในกรณีที่จำเป็นตามรายละเอียดจุุดประสงค์ที่ แสดง ไว้ในข้อ 1, 2 และ 3 โดยเป็นการเปิดเผยให้แก่ หน่วยงาน ต่อไปนี้
  • เปิดเผยให้แก่ผู้ใช้บริการอื่นของบริษัท ภายใต้เงื่อนไขและข้อกำหนดการให้บริการแต่ละแพลตฟอร์ม ของบริษัท เช่น ผู้ใช้บริการ Job Hunter จากการใช้แพลตฟอร์ม JOBTOPGUN ผู้ใช้บริการ Job Seeker อื่นผ่านแพลตฟอร์ม SAYWANA
  • เปิดเผยเพื่อการเก็บรักษาโดย Cloud Service Provider
5.2 บริษัทอาจมีความจำเป็นเพิ่มเติม ต้องเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพื่อประโยชน์ในการปกป้อง และ ต่อสู้สิทธิ หรือสิทธิในทรัพย์สินใดๆของบริษัท หรือเพื่อการป้องกันและตรวจสอบลักษณะการกระทำผิด ที่เกี่ยวข้องกับการใช้บริการของบริษัท เนื่องจากการให้บริการของผู้ใช้บริการในลักษณะต่างๆ ทั้งนี้ เพื่อเป็นการปกป้องสิทธิอันชอบธรรมตามกฎหมายของบริษัท ซึ่งบริษัทจะดำเนินการดังกล่าวเท่า ที่จำเป็นด้วยจุดประสงค์ดังกล่าว
5.3 ในกรณีที่บริษัทมีหน้าที่ตามกฎหมาย หรืออยู่ภายใต้บังคับคำพิพากษา หรือคำคำสั่งชองหน่วยงาน ราชการ บริษัทอาจมีความจำเป็นต้องเปิดเผยข้อมูลให้แก่หน่วยงานราชการที่มีคำสั่ง หรือคำพิพากษา ดังกล่าวหรือเพื่อเป็นการปฏิบัติตามหน้าที่ที่มีตามกฎหมาย โดยบริษัทจะดำเนินการเพียงเท่าที่จำเป็นตาม หน้าที่ดังกล่าวอย่างเคร่งครัด
5.4 ในการดำเนินงานของบริษัท บริษัทอาจมีความจำเป็นต้องเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการ ให้แก่ ที่ปรึกษา หรือผู้ตรวจสอบ หรือผู้ประมวลผลข้อมูล เพื่อการให้บริการหรือการเพิ่มประสิทธิภาพการให้ บริการให้สูงขึ้น ซึ่งในการดำเนินการดังกล่าว บริษัทรับประกันการทำสัญญาเกี่ยวกับการรักษาความ ลับและการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลให้อยู่ในระดับและมาตรฐานเดียวกับที่บริษัทใช้ และระบุไว้ภายใต้นโย บายฉบับนี้ และจะเป็นการ เปิดเผยเฉพาะเจาะจง เฉพาะส่วนที่เกี่ยวข้องจำเป็นต้องทราบเท่านั้น (need-to-know basis)
6. มาตรการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูล
บริษัทให้ความสำคัญกับความปลอดภัย และความมั่นคงของข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการที่บริษัท ประมวลผล โดยบริษัทรับประกันดำเนินการตามขั้นตอนและมาตรฐานอุตสาหกรรมและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ทุกประการ กรณีเกิดเหตุการละเมิดข้อมูลส่วนบุคคลไม่ว่ากรณีใด บริษัทจะดำเนินการทุกขั้นตอน เพื่อ แก้ไขปัญหาดังกล่าว และจะแจ้งสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล โดยไม่ชักช้าภายใน 72 ชั่วโมงนับแต่ทราบเหตุ และในกรณีที่การละเมิดมีความเสี่ยงสูงที่จะมีผลกระทบต่อสิทธิ และเสรีภาพของ ท่าน ในฐานะ เจ้าของข้อมูล ทางบริษัทจะแจ้งให้ท่านรับทราบ พร้อมกับแนวทางการเยียวยา โดยไม่ชักช้า
7. ข้อจำกัดความรับผิด
ผู้ใช้บริการรับทราบว่า หน้าเว็บไซต์หรือแพลตฟอร์มของบริษัท อาจประกอบไปด้วยลิ้งค์ที่สามารถนำผู้ใช้ บริการออกจากเว็บไซต์และแพลตฟอร์มไปยังหน้าเว็บไซต์อื่นได้ ในกรณีที่ผู้ใช้บริการเชื่อมเข้าไปยังเว็บไซต์ นั้น ผู้ใช้บริการยอมรับว่า เว็บไซต์ของบุคคลที่สามนี้อาจเก็บข้อมูลส่วนบุคคลจากท่าน หรือเกี่ยวกับท่านได้ ซึ่งนอกเหนือการควบคุมของบริษัท และบริษัทจะไม่รับผิดชอบหรือรับประกันการเก็บ รวบรวมหรือใช้ข้อ มูลส่วนบุคคลดังกล่าวโดยบุคคลที่สามในกรณีดังกล่าว
ท่านผู้ใช้บริการในฐานะผู้เป็นเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลมีสิทธิใดบ้าง
บริษัท ตกลงรับทราบและเคารพสิทธิตามกฎหมายของผู้ใช้บริการ ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับ ข้อมูลส่วนบุคคลที่ เกี่ยวกับท่าน ที่อยู่ในการควบคุมของบริษัทได้ ตามเงื่อนไขกำหนดสิทธิที่ระบุไว้ในพระราชบัญญัติว่าด้วย คุ้ม ครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 ดังนี้
1. สิทธิขอเข้าถึงและขอรับสำเนาข้อมูลส่วนบุคคล
2. สิทธิขอรับข้อมูลส่วนบุคคล ในกรณีที่บริษัททำให้ข้อมูลส่วนบุคคลนั้นอยู่ในรูปแบบที่ สามารถอ่านหรือใช้ งานโดยทั่วไปด้วยเครื่องมือหรืออุปกรณ์ที่ทำงานได้โดยอัตโนมัติ รวมถึง สิทธิขอให้ส่งหรือโอนข้อมูล รูปแบบดังกล่าวไปยังผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลอื่น
3. สิทธิคัดค้านการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล
4. สิทธิขอให้ลบหรือทำลาย หรือทำให้ข้อมูลส่วนบุคคลเป็นข้อมูลที่ไม่สามารถระบุตัวบุคคลได้ เมื่อข้อมูล นั้นหมดความจำเป็นหรือเมื่อเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลถอนความยินยอม
5. สิทธิในการขอให้ระงับการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลได้ ในกรณีเมื่อเป็นข้อมูลส่วนบุคคลที่ต้องลบ หรือทำลาย หรือเมื่อข้อมูลดังกล่าวหมดความจำเป็น
6. สิทธิถอนความยินยอมในการประมวลผลข้อมูลที่ผู้ใช้บริการเคยให้ไว้ตามวัตถุประสงค์ที่ระบุไว้
ท่านสามารถติดต่อมายังเจ้าหน้าที่ของบริษัท เพื่อดำเนินการยื่นคำร้องขอดำเนินการตามสิทธิข้างต้นได้ ทั้งนี้ ในการดำเนินการใช้สิทธิดังกล่าว และบริษัทจะพิจารณาและแจ้งผลการพิจารณาตามคำร้องของท่าน ภายใน 30 วันนับแต่ได้รับคำร้อง

ข้อมูลติดต่อบริษัท ในฐานะผู้ควบคุมข้อมูล

กรณีที่ท่านในฐานะเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล ต้องการติดต่อบริษัท เพื่อการสอบถามหรือใช้สิทธิใดๆ เกี่ยว ข้องกับ ข้อมูลส่วนบุคคล ท่านสามารถติดต่อได้ที่

คุณ พงษ์ศักดิ์ พงศ์เกรียงยศ (ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาธุรกิจ) หรือบุคคลอื่นที่ได้รับการแต่งตั้ง ซึ่งบริษัท จะแจ้งในนโยบายและทางเว็บไซต์ ผ่านทางอีเมล์ pongsak@topgunthailand.com

ที่อยู่ 172/2 ซอยพานิชกุล ถนนสุขุมวิท 71 แขวงพระโขนงเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110

Copyright ©2000-2023 Super Resume Co., Ltd. All Rights Reserved.